Methyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate

Methyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate

  • Chinese name:5-氯吡嗪-2-羧酸甲酯
  • CAS NO:33332-25-1