1-Nitro-4-phenylethynyl-benzene

1-Nitro-4-phenylethynyl-benzene

  • Chinese name:1-硝基-4-苯基乙炔苯
  • CAS NO:1942-30-9