4-(4-Chloro-phenyl)-pyrrolidin-2-one

4-(4-Chloro-phenyl)-pyrrolidin-2-one

  • CAS NO:22518-27-0