1,5-difluoro-2-methyl-3-nitrobenzene

1,5-difluoro-2-methyl-3-nitrobenzene

  • Chinese name:1,5-二氟-2-甲基-3-硝基苯
  • CAS NO:1188412-98-7