1,5-difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene

1,5-difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene

  • Chinese name:1,5-二氟-2-甲基-4-硝基苯
  • CAS NO:179011-38-2