5-methoxy-2-methyl-1,3-dinitrobenzene

5-methoxy-2-methyl-1,3-dinitrobenzene

  • Chinese name:5-甲氧基-2-甲基-1,3-二硝基苯
  • CAS NO:29455-11-6