1-methoxy-2,5-dimethyl-3-nitrobenzene

1-methoxy-2,5-dimethyl-3-nitrobenzene

  • Chinese name:2-甲氧基-6-硝基对二甲苯
  • CAS NO:52415-07-3