1-chloro-2,5-dimethyl-3-nitrobenzene

1-chloro-2,5-dimethyl-3-nitrobenzene

  • Chinese name:6-氯-1,4-二甲基-2-硝基苯
  • CAS NO:13711-22-3