1-bromo-2,5-dimethyl-3-nitrobenzene

1-bromo-2,5-dimethyl-3-nitrobenzene

  • Chinese name:1-溴-2,5-二甲基-3-硝基苯
  • CAS NO:52415-03-9