6-(Trifluoromethyl)-1h-indazol-3-amine

6-(Trifluoromethyl)-1h-indazol-3-amine

  • CAS NO:2250-55-7