Tributylstannyltrimethylsilane

Tributylstannyltrimethylsilane

  • Chinese name:三丁基甲锡烷基三甲基硅烷
  • CAS NO:17955-46-3